Fleksydelse

Fleksydelse udgør en central del af det danske sociale sikringssystem, specielt designet til at støtte individer, der arbejder i fleksjob, og som ønsker eller har behov for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet før den officielle pensionsalder. Denne artikel giver en forståelse af fleksydelsesordningen, dens kriterier, fordele, og hvordan man navigerer i processen for at opnå fleksydelse.

Hvad er fleksydelse?

Fleksydelse fungerer som en finansiel støtteordning for personer, der har været ansat i et fleksjob og nu står over for at forlade arbejdsmarkedet før nåelsen af den officielle folkepensionsalder. Formålet med ordningen er at tilbyde en økonomisk overgangsperiode for dem, der ikke længere kan fortsætte i arbejde på grund af helbredsmæssige eller andre årsager, men som endnu ikke er berettigede til folkepension.

Hvornår kan man gå på fleksydelse?

Grundlaget for at kunne modtage fleksydelse er din tilmelding til fleksydelsesordningen. Denne ordning er specifikt tilrettelagt for personer i fleksjob, og tilmeldingen er et nødvendigt skridt for at sikre din ret til ydelsen. Det er værd at bemærke, at tilmeldingen er frivillig, men absolut essentiel for adgangen til fleksydelse. Det medfører et kvartalsvis medlemsgebyr på cirka 1.643 kr. i 2024, hvilket dog kan fratrækkes i din indkomst, hvilket giver en skattemæssig fordel.

Det er relevant at påpege, at hvis du er i et fleksjob eller er blevet vurderet egnet til et sådant, er du ikke berettiget til at modtage efterløn. Dette understreger fleksydelsens rolle som en alternativ ordning til efterløn for dem i fleksjob, der ønsker at forlade arbejdsmarkedet tidligere end folkepensionsalderen. Det er dog ikke tilstrækkeligt blot at ønske at trække sig tilbage tidligt; en række yderligere betingelser skal være opfyldt for at blive berettiget til fleksydelse.

For at kunne kvalificere sig til fleksydelse, skal flere specifikke betingelser være opfyldt:

Opnåelse af Fleksydelsesalderen

Din alder spiller en afgørende rolle i din berettigelse. Fleksydelsesalderen varierer afhængigt af dit fødselsår, men ligger generelt mellem 60 og 64 år. For dem født efter 31. december 1962, er denne alder fastsat til tre år før den generelle folkepensionsalder. Da folkepensionsalderen justeres periodisk, vil fleksydelsesalderen sandsynligvis også ændre sig over tid.

Anciennitetskrav 

Et kerneelement i berettigelsen er kravet om anciennitet. Dette indebærer, at du skal have bidraget til efterløns– eller fleksydelsesordningen i minimum 30 år. Medlemskab af en a-kasse er også et krav under denne betingelse. Detaljerne i anciennitetskravet kan variere baseret på dit fødselsår, hvilket gør det vigtigt at undersøge de specifikke regler, der gælder for dig.

Pensionsformue

Din pensionsopsparing vil blive vurderet i forbindelse med ansøgningen om fleksydelse. Dette skridt er essentielt for at fastslå, hvordan din pensionsopsparing påvirker størrelsen af din potentielle fleksydelse.

Bopælskrav 

Et andet vigtigt kriterium er, at du skal have bopæl i Danmark eller i et andet EU-/EØS-land for at være berettiget til fleksydelse.

Disse betingelser udgør grundlaget for at kunne modtage fleksydelse og understreger vigtigheden af at planlægge og forberede sig grundigt, hvis man ønsker at benytte sig af denne mulighed for tidlig tilbagetrækning.

Hvor meget kan du få i fleksydelse?

Som en generel retningslinje er det fastsat, at man i 2024 kan forvente en månedlig udbetaling på 20.345 kr. i fleksydelse. Dog, dette beløb er ikke statisk og kan variere afhængigt af en række forskellige faktorer, der tager højde for den enkeltes personlige og økonomiske situation.

Et nøgleelement, der spiller ind i beregningen af din fleksydelse, er eventuelle pensionsordninger. Hvis du er tilmeldt en pensionsordning, vil dette blive modregnet i din fleksydelse. Konsekvensen heraf er, at den samlede fleksydelse, du modtager, vil blive reduceret tilsvarende de bidrag, der udbetales fra din pensionsordning. Denne modregning sikrer, at fleksydelsen fungerer som en supplerende indkomst snarere end en erstatning for andre pensionstilskud.

Desuden er det vigtigt at være opmærksom på, at fleksydelsens størrelse ikke kan overstige din gennemsnitlige skattepligtige indtægt beregnet ud fra de seneste 12 måneder. Denne bestemmelse er med til at sikre, at fleksydelsen afspejler din faktiske økonomiske situation og bidrager til en rimelig fordeling af offentlige midler. Det sikrer, at ydelsen primært støtter dem, hvis indkomst falder som følge af deres tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Et andet væsentligt aspekt ved fleksydelsen er dens tidsbegrænsning. Du er berettiget til at modtage fleksydelse i et tidsrum på mellem tre til fem år. Denne tidsbegrænsning understreger fleksydelsens karakter af at være en overgangsordning, der giver økonomisk støtte i en afgrænset periode før overgangen til folkepensionen. Det er en vigtig faktor at tage højde for i din langsigtede økonomiske planlægning.

Arbejde ved siden af fleksydelse

Svaret er ja, under visse forhold, men der er klare begrænsninger for, hvad der er tilladt, for at sikre at ordningen fungerer efter hensigten.

Hvis du modtager fleksydelse, er der specifikke scenarier, hvor du ikke kan opnå yderligere lønindkomst uden at påvirke din ydelse. Disse begrænsninger omfatter indkomst fra:

  • Et fleksjob.
  • Virksomhed ejet af din ægtefælle eller en virksomhed, du eller din ægtefælle har bortforpagtet.

Dette er implementeret for at sikre, at fleksydelsen primært støtter dem, der ikke længere kan opretholde et normalt arbejdsliv på grund af helbredsmæssige årsager eller andre begrænsninger.

Hvis du vælger at arbejde ved siden af din fleksydelse, vil der blive foretaget fradrag i din ydelse baseret på antallet af arbejdstimer. Reglen er simpel: For hver time du arbejder, reduceres din fleksydelse tilsvarende. Dette sikrer, at systemet forbliver retfærdigt og at fleksydelsen fungerer som en støtte for dem, der ikke fuldt ud kan deltage på arbejdsmarkedet. Hvis du arbejder mere end 128 timer i en kalendermåned, vil du ikke være berettiget til at modtage fleksydelse for den pågældende måned.

For selvstændige erhvervsdrivende, der modtager fleksydelse, er der også mulighed for at fortsætte med at drive virksomhed, dog under stramme vilkår. Virksomheden skal klassificeres som en bibeskæftigelse, og den samlede arbejdstid i virksomheden må ikke overstige 400 timer årligt. Desuden er der en øvre grænse for, hvor meget virksomheden må tjene, hvilket for 2024 er sat til omkring 89.976 kr. Disse regler er designet til at tillade en vis grad af fleksibilitet og selvstændighed for modtagere af fleksydelse, samtidig med at de sikrer, at ordningens primære formål opretholdes.

Ændringer og fremtidsperspektiver

Med de løbende ændringer i lovgivningen og tilpasninger til den samfundsmæssige udvikling, er det essentielt at holde sig opdateret med de nyeste opdateringer vedrørende fleksydelsesordningen. Dette sikrer, at potentielle og nuværende modtagere kan maksimere deres fordele og undgå uforudsete komplikationer.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.