Løntilskud

Løntilskud er en økonomisk tilskyndelse, der tilbydes af regeringen for at lette vejen til beskæftigelse for ledige personer. Dette indebærer, at virksomheder modtager en økonomisk støtte eller tilskud, når de ansætter personer, der ellers ville have vanskeligheder med at finde beskæftigelse. 

Hvad er løntilskud?

Formålet med løntilskud er todelt: Det sigter både mod at hjælpe ledige med at komme ind på arbejdsmarkedet og mod at støtte virksomheder i at skabe arbejdspladser. Ved at tilskynde virksomheder til at ansætte personer, der måske har behov for ekstra støtte eller oplæring, kan løntilskud være et effektivt redskab til at mindske arbejdsløshed og fremme inklusion på arbejdsmarkedet.

Hvordan fungerer løntilskud?

Løntilskudsordningen fungerer ved at tilbyde en midlertidig økonomisk støtte til arbejdsgivere, der ansætter personer gennem ordningen. Når en virksomhed ansætter en person under løntilskudsordningen, modtager virksomheden et tilskud fra det offentlige, hvilket ofte dækker en del af lønomkostningerne for den pågældende medarbejder. Dette kan fungere som en økonomisk tilskyndelse for virksomheder til at ansætte personer, som de ellers måske ikke ville have ansat på grund af manglende erfaring eller kvalifikationer.

Ansættelsen under løntilskudsordningen er typisk midlertidig og kan variere i længde afhængigt af de specifikke betingelser og behov. Formålet med løntilskud er imidlertid ikke blot at give midlertidig beskæftigelse, men også at åbne døren for en potentiel fastansættelse efter tilskudsperioden. Dette betyder, at der ofte er et mål om at integrere den ansatte fuldt ud i virksomheden og arbejdsopgaverne med henblik på at skabe en varig ansættelse efter tilskudsperioden.

For at deltage i løntilskudsordningen skal både arbejdsgiveren og den ansatte godkendes af jobcentret eller en tilsvarende myndighed. Jobcenteret vurderer, om den pågældende person opfylder kriterierne for at deltage i ordningen, og sikrer, at ansættelsen er i overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer. Denne godkendelsesproces sikrer, at både virksomheder og ansatte deltager i ordningen på en lovlig og gennemsigtig måde.

Hvem er berettiget til løntilskud?

For at blive tilbudt et job med løntilskud er der fastlagt visse kriterier, der skal opfyldes. Først og fremmest kræves det, at man har været ledig i mindst 6 måneder. Denne periode er fastsat for at sikre, at løntilskudsordningen primært rettes mod dem, der har haft vanskeligheder med at finde beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked i en længere periode.

For at være berettiget til løntilskud skal man også opfylde specifikke krav med hensyn til den type offentlig støtte, man modtager. Dette inkluderer at være i modtagelse af arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp (dog ikke være åbenlyst uddannelsesparat), sygedagpenge, være nyuddannet med handicap, være revalidend, være førtidspensionist eller modtage ressourceforløbsydelser. Disse krav er baseret på den antagelse, at personer i disse situationer har særlige behov og udfordringer i forhold til at finde beskæftigelse på det åbne arbejdsmarked, og derfor kan løntilskud være en hjælpende hånd til at lette overgangen tilbage til arbejdsstyrken.

Der er imidlertid undtagelser fra kravet om 6 måneders ledighed for visse grupper. Hvis en person opfylder visse andre betingelser, kan de få adgang til løntilskud fra første ledighedsdag. Disse betingelser inkluderer at have ingen uddannelse udover folkeskolen, være over 50 år eller være enlig forsørger. Disse undtagelser er et udtryk for anerkendelsen af, at visse grupper, såsom ældre arbejdstagere eller enlige forældre, kan have særlige udfordringer på arbejdsmarkedet og derfor har brug for øget støtte til at sikre beskæftigelsesmuligheder.

Procedure for at få et job med løntilskud

Proceduren for at få et job med løntilskud indebærer typisk to trin:

  • Selvstændig jobsøgning eller hjælp fra jobcenteret: Arbejdssøgende har mulighed for enten at søge løntilskudsjob selvstændigt ved at finde ledige stillinger og kontakte potentielle arbejdsgivere direkte eller ved at modtage hjælp fra jobcenteret. Jobcenteret kan hjælpe med at identificere egnede jobmuligheder, matche kvalifikationer med stillingskrav og give rådgivning om ansøgningsprocessen.
  • Udfyldelse af blanket af arbejdsgiver: Når en arbejdsgiver og en arbejdssøgende er blevet enige om at ansætte personen med løntilskud, skal arbejdsgiveren udfylde en blanket. Denne blanket indeholder typisk oplysninger om stillingen, løntilskudsordningen og de involverede parter. Blanketten skal godkendes af jobcentret, hvilket sikrer, at ansættelsen opfylder de nødvendige kriterier og betingelser for løntilskud. Når godkendelsen er på plads, kan ansættelsen med løntilskud træde i kraft.

Regler og retningslinjer for løntilskud

Som ansat i løntilskud hos en offentlig virksomhed er der specifikke retningslinjer og begrænsninger, der skal overholdes. Den maksimale ansættelsesperiode under løntilskuddet er begrænset til 4 måneder. Timelønnen er fastsat til 133,75 kr. pr. time (2023), dog med den begrænsning, at den samlede løn ikke må overstige den ydelse, den ansatte modtager som ledig. Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 125,13 kr. pr. time (2023). Endvidere sikres den ansatte fuld pension baseret på den løn, vedkommende ville have modtaget, hvis ansættelsen havde været almindelig. Arbejdstiden fastsættes individuelt, men for en fuldtidsansat vil den typisk være på 37 timer. Derudover er det muligt at få tilskud til transportomkostninger.

For ansatte i løntilskud hos private virksomheder er reglerne en smule anderledes. Den maksimale ansættelsesperiode er her 6 måneder. Den ansatte modtager den almindelige overenskomstmæssige løn, pension og arbejdstid, uden de samme begrænsninger som hos offentlige virksomheder. Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 86,16 kr. pr. time (2023). Dog er det ikke muligt at få tilskud til transportomkostninger i denne situation.

Uanset om det er hos en offentlig eller privat virksomhed, er der visse fælles regler, der gælder for løntilskudsordningen. En ansat i løntilskud må ikke erstatte almindeligt ansatte medarbejdere, og der skal være tale om merbeskæftigelse eller nettoudvidelse af medarbejderstaben ved ansættelse under løntilskudsordningen. Der skal desuden være et rimeligt forhold mellem antallet af fastansatte og ansatte i løntilskud eller virksomhedspraktikanter. En repræsentant for medarbejderne på arbejdspladsen skal være involveret for at sikre, at reglerne overholdes. Endelig er det vigtigt at bemærke, at det ikke er tilladt at komme i løntilskud i en virksomhed, hvor man netop har været ansat, eller i en virksomhed, der ejes af ens ægtefælle eller en nærtstående.

Kan man få løntilskud til fleksjob eller deltidsarbejde?

Ja, det er muligt at få løntilskud til fleksjob eller deltidsarbejde, og det udgør en vigtig støtte for personer med begrænset arbejdsevne. Et fleksjob udgør i sig selv en form for løntilskud og er særligt rettet mod personer med nedsat arbejdsevne, som ikke kan udføre arbejde på lige vilkår med personer uden funktionsnedsættelse.

I et fleksjob tilpasses løntilskuddet den nedsatte arbejdsevne, og kommunen yder økonomisk kompensation i form af et fleksløntilskud til arbejdsgiveren. Dette betyder, at arbejdsgiveren kun betaler løn for det faktiske udførte arbejde. For eksempel, hvis en funktionsnedsættelse betyder, at 15 timers arbejde for en person i fleksjob svarer til 10 timer under normale omstændigheder, vil der kun blive udbetalt løn for 10 timer.

Den resterende del af lønnen suppleres af kommunen. Størrelsen af tilskuddet beregnes ud fra den faktiske løn, og det kan variere afhængigt af den enkelte situation. Den nøjagtige størrelse af tilskuddet kan beregnes ved hjælp af specifikke beregningsmetoder, som kommunen typisk vil anvende. Denne form for støtte sikrer, at personer med nedsat arbejdsevne får mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet og bidrage til samfundet på trods af deres udfordringer.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.