15. June 2023 Af Benjamin RaunAvatar photo

Bogføring og regnskab for begyndere

Som lille virksomhed eller privatperson kan det virke uoverskueligt at skulle forholde sig til bogføring og regnskab. Men det er vigtigt at have styr på, da det blandt andet sikrer overblik over økonomien, og muliggør at man kan planlægge og træffe beslutninger ud fra pålidelige data. I denne guide vil vi gennemgå de grundlæggende principper og metoder inden for bogføring og regnskab. Derfor vil vi her i denne artikel komme ind på bogføring og regnskab for begyndere. 

Indholdsfortegnelse

Bogføring er en måde at registrere økonomiske transaktioner på. I Danmark har vi bogføringsloven, som indeholder regler om hvordan man skal opbevare bilagsmateriale, og hvordan man skal registrere transaktioner mv. Det kan være alt lige fra køb af varer og ydelser til betaling af lønninger samt indbetalinger og fakturering af sine kunder. Det er nødvendigt for at have kontrol over ens økonomi, og det muliggør at kunne aflægge et fuldstændigt og nøjagtigt regnskab senere hen.

De grundlæggende bogføringsprincipper og -metoder er som følger:

Dualitetsprincippet: Denne grundsten i bogføring betyder, at enhver økonomisk transaktion skal bogføres mindst to steder, i henholdsvis et debet- og kreditside. Enhver transaktion har to parter, og derfor skal der være to posteringer i regnskabet, en på debitsiden og en på kreditsiden.

Kontrolprincippet: For at sikre sig at bogføringen er korrekt, skal der gennemføres kontroller af alle transaktioner. Det kan være en daglig kasseafstemning, en månedlig afstemning af bankkonti eller en årlig afstemning af momsregnskab. Dette er afgørende for at undgå fejl i regnskabet.

Periodiseringsprincippet: Indtægter og omkostninger skal bogføres i den periode, hvor de hører til. Dette betyder, at hvis man for eksempel køber en vare i december, men først betaler i januar, så skal omkostningen føres i december, hvor varen blev købt, og ikke i januar, når den blev betalt.

Regnskab er en opstilling, der viser virksomhedens økonomiske resultat og stilling. Det kan forklares som en samling af de enkelte transaktioner, der er bogført over en given periode. Regnskabet er grundlaget for at kunne udarbejde årsrapporter, selvangivelser og momsopgørelser samt at anvende regnskabet i forretningen til at træffe strategiske beslutninger.

Nogle af de vigtige regnskabsprincipper og -metoder er:

Perioderapportering: Regnskabet skal først og fremmest give et billede af virksomhedens økonomi over en given periode.

Resultatopgørelsen: Det er et centralt element i regnskabet, og den viser den økonomiske løbende udvikling for virksomheden. Resultatopgørelsen viser hvilket resultat en virksomhed har fået i løbet af året, og om virksomheden giver overskud eller underskud.

Balancen: Balancen er også en vigtig del af regnskabet, og den viser den økonomiske stilling på et givende tidspunkt. Balancen opdeles i aktiver, passiver og egenkapital. Aktiverne er alle de midler, som virksomheden ejer, passiver er det beløb, virksomheden skylder og egenkapital viser den samlede værdi af virksomheden.

Indberetninger: Foruden selve regnskabet, er der også nogle lovkrav der skal overholdes. Det betyder, at virksomheder skal indberette forskellige regnskabstal til det offentlige. Alle momsregistrerede virksomheder skal indberette moms. Årligt skal alle skattepligtige virksomheder indberette en selvangivelse og selskaber skal årligt indberette en årsrapport.  

Bogføring indebærer at registrere enhver transaktion, og bogføringen skal give et korrekt og fyldestgørende billede af den økonomiske situation. Det er afgørende for en god bogføring, at transaktionsdataene er korrekte og nøjagtige.

Eksempel på en typisk købstransaktion:

En håndværksvirksomhed køber 20 spande maling fra en leverandør til 1.000 kr. pr. spand. Ekskl. moms.

Den første indtastning i dit bogføringssystem er at registrere købet af varerne på 20.000 kr. på debitsiden, da virksomheden har registreret en udgift til indkøb.

Næste postering ville være på kreditsiden, som udgør betalingen af fakturaen til leverandøren. Dette er at registrere, at 25.000 kr. er betalt til leverandøren.

Afslutningsvist har vi også momsen som skal registreres. Denne skal registreres med 5.000 DKK på kreditsiden på udgående moms i passiverne.

Nu er posteringen dannet, og posten går i nul. Ovenstående viser en simpel finanspostering. Man kan også vælge at føre kreditorbogholderi. Dette gøres ved at betalingen til leverandøren i stedet bogføres ind på en kreditor. Når betalingen så falder, så skal betalingen føres med debet 25.000 kr. på leverandøren og kredit 25.000 kr. på banken. Nu går leverandørkontoen i nul i bogholderiet på denne leverandør.

Kreditorbogholderi giver et rigtig godt indblik i hvor meget man skylder sine leverandører løbende, og giver generelt bedre indblik i virksomhedens samlede løbende økonomi.

Nogle af de grundlæggende begreber inden for bogholderi er:

  • Debet er en værdi (et beløb) registreret med positivt fortegn
  • Kredit er en værdi (et beløb) registreret med negativt fortegn

Kontoplan er et hierarkisk system, der kategoriserer de forskellige poster i regnskabet. Kontoplanen bør tilpasses til den enkelte virksomheds behov og størrelse. Derudover kan man med fordel også tilpasse sine momskoder så de passer til kontoplanen. De fleste regnskabssystemer har nogle gode standard kontoplaner som både har styr på momskoder og de gængse konti til en virksomhed.

Det er vigtigt at forstå debet og kredit, da det er grundstenen i bogføringen. Debet og kredit har forskellige påvirkninger, alt afhængig af om vi kigger i resultatopgørelsen eller under passiver eller aktiver.

I forhold til at få hjælp til sit bogholderi, så har de fleste regnskabssystemer i dag en eller anden guidance, som hjælper virksomhederne med at forstå deres regnskab, og få hjælp til korrekt bogføring. 

Når man tager sine første skridt ind i verdenen inden for regnskab, kan det være gavnligt at have kendskab til nogle af de grundlæggende regnskabsprincipper.

Omsætning er den samlede indtægt, som virksomheden opnår i løbet af en periode.

Omkostninger er den samlede udgift, som en virksomhed har i løbet af en periode.

Overskud er forskellen mellem indtægter og omkostninger. Det viser, om virksomheden har haft fortjeneste eller underskud i perioden.

På den måde kan regnskabet med fordel anvendes som din økonomiske rettesnor, hvor du kan se hvordan det går i virksomheden.

Regnskabet kan være designet til at give forskellige typer af information. Budgettering, for eksempel, kan give et godt overblik over indtægter og udgifter, og det kan anvendes til at planlægge, hvordan virksomheden skal udvikle sig i fremtiden. Cash flow management kan hjælpe med at planlægge likviditeten og sikre, at der er balance mellem indtægter og udgifter. Det giver ligeledes mulighed for at man kan styre virksomhedens likviditet bedre, som eksempelvis at se hvornår man løber tør for penge, så man kan lave nogle handlinger inden.

Bogføring og regnskab kan virke som en stor opgave for begyndere, men det er ikke desto mindre vigtigt. Det giver overblik over økonomien og muliggør, at man kan planlægge og træffe beslutninger ud fra pålidelige data. Gennem denne guide har vi gennemgået de grundlæggende principper og metoder inden for bogføring og regnskab, fra den praktiske proces af bogføring til en mere dybdegående forståelse af regnskabsprincipper og -metoder. Det er afgørende at have et grundlæggende kendskab til emnet, især for begyndere, og med tiden kan man blive dygtigere og mere fortrolig med bogførings- og regnskabspraksis.

Wolfpack hjælper i forhold til bogføringen, med at man som virksomhed langt nemmere kan få styr på sin virksomheds udlæg, og få refusion for disse på en nem og hurtig måde.