Selskabsloven

Denne artikel giver en grundig gennemgang af selskabsloven og dens betydning for danske virksomheder, samt opdateringer og praktiske råd til at holde sig inden for lovens rammer.

Table of Contents

Hvad er Selskabsloven?

Selskabsloven er den lovgivning, der regulerer forskellige aspekter af aktie- og anpartsselskaber i Danmark. Loven blev første gang vedtaget i 2010 og er siden blevet revideret flere gange for at sikre det danske erhvervslivs konkurrenceevne og sunde udvikling. Selskabsloven består af en række bestemmelser, der tilsammen danner rammen om en virksomheds opbygning, drift, opløsning og andre relaterede forhold.

Centrale elementer af Selskabsloven

Selskabsloven indeholder en lang række bestemmelser, som man som virksomhedsejer bør være opmærksom på, herunder:

Stiftelse og registrering af selskaber

Loven fastsætter de generelle krav og procedurer, der skal følges ved oprettelse af selskaber. Disse krav gælder både for aktieselskaber (A/S) og anpartsselskaber (ApS). Det er vigtigt at følge disse krav nøje, da manglende overholdelse kan medføre såvel strafansvar som erstatningsansvar for de involverede parter.

Kapitalkrav og kapitalandele

Selskabsloven indeholder bestemmelser omkring de kapitalkrav, der stilles til både A/S og ApS, samt de kapitalandele ejerne af virksomheden har ret til. Dette inkluderer blandt andet regler om minimumskapital, indskud og emission af nye kapitalandele.

Ledelse og organer

Loven skitserer også kravene til selskabets ledelse og organer, herunder bestyrelse, direktion og generalforsamling. Den indeholder regler for, hvordan disse organer skal sammensættes og fungere, samt deres ansvar og beføjelser i forbindelse med selskabets drift.

Regnskab og revision

Selskabsloven indeholder regler om regnskab og revision, der skal sikre åbenhed og korrekt præsentation af selskabets økonomiske situation. Loven fastsætter, hvornår og i hvilken form årsregnskaber og eventuelle koncernregnskaber skal offentliggøres, samt regler for selskabets revision og revisors uafhængighed.

Ændringer og opdateringer i Selskabsloven

Som tidligere nævnt er selskabsloven blevet opdateret flere gange siden dens første vedtagelse i 2010. Nogle af de mest markante ændringer omfatter blandt andet:

Lejlighedsselskaber

I 2018 blev en bestemmelse om lejlighedsselskaber indført i loven, hvilket gjorde det muligt at stifte et selskab uden brug af en advokat eller bank ved hjælp af en ny digital løsning.

Indberetning af ejerforhold

I 2019 blev det obligatorisk for selskaber at indberette oplysninger om deres reel(e) ejer(e) til Erhvervsstyrelsen som led i bestræbelserne på at bekæmpe hvidvask og skattesvig.

Praktiske råd og compliance

For at sikre overholdelse af Selskabsloven og undgå potentielle sanktioner er det vigtigt at holde sig opdateret om gældende regler og træffe de nødvendige foranstaltninger. For virksomhedsejere kan det være en fordel at søge rådgivning fra en revisor eller advokat med ekspertise inden for selskabsret, som kan vejlede om de specifikke krav og muligheder, der gælder for den enkelte virksomhed.

Relateret artikler

Slip for manuelt økonomiarbejde

Wolfpack tager sig af udgifterne lige når de opstår, så du trygt og sikkert slipper for manuelt arbejde, fejl og svindel.
Dine udgifter har aldrig været i bedre hænder.