GDPR

Denne artikel vil give dig en grundig forståelse af GDPR og, hvordan det påvirker virksomheder og privatpersoner i Danmark. Vi vil også se på vigtige bestemmelser og give gode råd for korrekt overholdelse af reglerne.

Hvad er GDPR?

GDPR (General Data Protection Regulation) er en ny EU-forordning, der trådte i kraft 25. maj 2018. Den erstatter Data Protection Directive fra 1995 og vil ændre, hvordan virksomheder håndterer og beskytter personoplysninger. GDPR har til formål at styrke beskyttelsen af personlige oplysninger og give folk mere kontrol over deres data.

Hvem er berørt af GDPR?

GDPR påvirker både virksomheder og privatpersoner. Den gælder for alle virksomheder, der opererer inden for EU, samt virksomheder uden for EU, hvis de behandler personoplysninger om EU-borgere. Det betyder, at GDPR har global rækkevidde, idet virksomheder, der behandler data om EU-borgere, skal overholde forordningen, uanset hvor de er baseret.

Hvilke data er omfattet af GDPR?

GDPR gælder for behandling af personoplysninger, som er enhver information, der relaterer til en identificeret eller identificerbar person, også kaldet en “data subject”. Det inkluderer navn, adresse, e-mail, IP-adresse, fotos, sociale medieopdateringer, medicinske oplysninger og endda en individuel persons arbejdshistorik.

Hvad indebærer GDPR for virksomheder?

GDPR fastsætter en række krav, som virksomheder skal opfylde for at beskytte personoplysninger. Disse krav inkluderer:

Informationspligt

Virksomheder skal informere data subjects om, hvilke data der indsamles, hvordan de bruges og til hvilke formål. Dette skal gøres klart og letforståeligt.

Samtykke

Virksomheder skal indhente samtykke fra data subjects, før de behandler deres personoplysninger. Samtykket skal være frit, specifikt, informeret og utvetydigt.

Retten til at blive glemt

Data subjects har ret til at bede virksomheder om at slette deres personoplysninger, hvis de ikke længere er nødvendige for det formål, de blev indsamlet til, eller hvis data subjects trækker deres samtykke tilbage.

Dataportabilitet

Data subjects har ret til at få udleveret deres personoplysninger i et almindelig anvendt og maskinlæsbart format og overføre dem til en anden data controller uden hindring.

Hvordan kan virksomheder sikre, at de overholder GDPR?

For at overholde GDPR skal virksomheder tage følgende skridt:

Udnævnelse af en databeskyttelsesrådgiver (DPO)

Større virksomheder eller virksomheder, der behandler store mængder følsomme personoplysninger, skal udpege en DPO, der vil være ansvarlig for at overvåge overholdelsen af GDPR og informere virksomheden om deres databeskyttelsesforpligtelser.

Implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger

Virksomheder skal træffe passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personoplysninger mod uautoriseret adgang og tab.

Udarbejde databeskyttelsespolitikker og -procedurer

Virksomheder skal udarbejde interne politikker og procedurer for at sikre korrekt behandling og beskyttelse af personoplysninger, herunder retningslinjer for håndtering af dataovertrædelser og samtykke.

Uddannelse af personale

Personale skal trænes i GDPR’s bestemmelser og forstå deres ansvar i forbindelse med overholdelsen af lovgivningen.

Løbende overvågning og ajourføring

Virksomheder skal løbende overvåge deres databeskyttelsesindsats og holde deres politikker og procedurer opdaterede for at imødekomme ændringer i lovgivningen og nye teknologier.

Sammenfatning

GDPR er en vigtig forordning, der styrker beskyttelsen af personlige oplysninger og giver enkeltpersoner mere kontrol over deres data. Det er vigtigt, at virksomheder forstår deres forpligtelser i henhold til GDPR og træffer passende foranstaltninger for at beskytte personoplysninger og overholde kravene.