Artsopdelt resultatopgørelse

En artsopdelt resultatopgørelse tilbyder et detaljeret indblik i dens økonomiske aktiviteter. Denne form for resultatopgørelse adskiller sig ved at kategorisere virksomhedens indtægter og omkostninger efter specifikke typer eller “arter”, hvilket muliggør en mere nuanceret analyse af dens økonomiske performance.

Indholdsfortegnelse

Hvad er en artsopdelt resultatopgørelse?

En artsopdelt resultatopgørelse præsenterer virksomhedens økonomiske aktiviteter kategoriseret efter specifikke typer eller “arter” af indtægter og omkostninger. En artsopdelt resultatopgørelse giver et detaljeret indblik i, hvordan virksomheden genererer indtægter og administrerer sine udgifter over en given periode.

I en artsopdelt resultatopgørelse klassificeres indtægter og omkostninger i forskellige kategorier, såsom lønninger, husleje, vareforbrug, salgsindtægter, renteindtægter osv. Dette giver virksomhedens ledelse og interessenter et mere præcist og detaljeret billede af dens finansielle performance og styrker muligheden for at identificere områder med muligheder for forbedring eller optimering.

I modsætning til en mere generel resultatopgørelse giver en artsopdelt opgørelse en detaljeret oversigt over, hvordan virksomheden tjener sine penge og håndterer udgifterne. 

Den artsopdelte resultatopgørelse spiller derfor en vigtig rolle i at give ledelsen og interessenterne et gennemsigtigt og detaljeret indblik i virksomhedens finansielle performance. Ved at identificere styrker og svagheder inden for forskellige områder af virksomhedens drift muliggør en artsopdelt resultatopgørelse en mere informeret beslutningsproces og understøtter virksomhedens strategiske målsætninger.

Hvad er forskellen mellem en artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse?

Forskellen mellem en artsopdelt og en funktionsopdelt resultatopgørelse ligger primært i den måde, omkostninger og indtægter kategoriseres i de to typer af opgørelser.

I en artsopdelt resultatopgørelse bliver hver udgift og indtægt kategoriseret efter deres specifikke “art” eller karakter. Dette betyder, at omkostningerne og indtægterne opdeles i forskellige kategorier baseret på deres specifikke egenskaber. For eksempel kan omkostninger opdeles i kategorier som lønninger, husleje, vareforbrug osv., mens indtægter kan opdeles i kategorier som salgsindtægter, renteindtægter osv. Denne tilgang giver en detaljeret og specifik oversigt over virksomhedens økonomiske aktiviteter baseret på deres art.

På den anden side fokuserer en funktionsopdelt resultatopgørelse på at kategorisere omkostninger og indtægter efter deres funktionelle områder i virksomheden. Dette betyder, at omkostningerne og indtægterne opdeles i kategorier baseret på, hvordan de bidrager til forskellige funktionelle områder såsom produktion, administration, salg osv. Denne tilgang giver en oversigt over, hvordan omkostningerne og indtægterne fordeler sig over virksomhedens forskellige forretningsaktiviteter og bidrager til dens samlede operationelle performance.

Sammenfattende fokuserer en artsopdelt resultatopgørelse på at opdele omkostninger og indtægter efter deres specifikke karakteristika eller art, mens en funktionsopdelt resultatopgørelse fokuserer på at opdele dem efter deres funktionelle områder i virksomheden. Begge tilgange har deres fordele og kan vælges afhængigt af virksomhedens behov og de interessenter, der skal betjenes.

Hvad indeholder en artsopdelt resultatopgørelse?

Indholdet af en artsopdelt resultatopgørelse udgør en vigtig del af virksomhedens finansielle rapportering og giver et detaljeret indblik i dens økonomiske performance. De primære elementer i en sådan opgørelse omfatter:

Nettoomsætning: Dette repræsenterer den samlede indtægt fra salg af varer og ydelser, før eventuelle rabatter, returneringer eller momsbetalinger er fratrukket. Nettoomsætningen er afgørende for at vurdere virksomhedens markedsmæssige præstation og danner grundlag for dens indtægtsstrøm.

Bruttofortjeneste: Bruttofortjenesten opnås ved at fratrække de direkte omkostninger ved produktion eller levering af varer og ydelser fra nettoomsætningen. Dette tal giver en central indikation af virksomhedens effektivitet i produktionen og leveringen af dens produkter.

Driftsresultat: Driftsresultatet viser resultatet af virksomhedens primære driftsaktiviteter. Det beregnes ved at fratrække omkostninger relateret til salg, markedsføring, administration og andre driftsomkostninger fra bruttofortjenesten. Driftsresultatet er afgørende for at vurdere virksomhedens operationelle effektivitet.

Finansielle poster: Denne del omfatter indtægter og omkostninger relateret til virksomhedens finansielle aktiviteter, såsom renteindtægter, renteomkostninger og valutakursgevinster eller -tab. Disse poster giver indsigt i virksomhedens finansielle sundhed og dens evne til at håndtere finansielle risici.

Skat: Skatten viser det beløb, som virksomheden skal betale i skat af sin skattepligtige indkomst. Dette tal er vigtigt for at forstå virksomhedens samlede skattebyrde og dens effektive skattesats.

Resultat efter skat: Dette er virksomhedens endelige resultat efter alle omkostninger, herunder skat, er trukket fra. Resultatet efter skat er afgørende for at vurdere virksomhedens samlede rentabilitet og dens evne til at generere overskud til ejerne eller investorerne.

Eksempel på en artsopdelt resultatopgørelse

 • Nettoomsætning: 800.000 DKK
 • Omkostninger til varer: -400.000 DKK
 • Bruttofortjeneste: 400.000 DKK
 • Salgsomkostninger: -70.000 DKK
 • Administrationsomkostninger: -30.000 DKK
 • Driftsresultat: 300.000 DKK
 • Finansielle indtægter: 20.000 DKK
 • Finansielle omkostninger: -10.000 DKK
 • Resultat før skat: 310.000 DKK
 • Skat: -90.000 DKK
 • Resultat efter skat: 220.000 DKK

Dette eksempel illustrerer, hvordan hver post i en artsopdelt resultatopgørelse bidrager til den samlede finansielle situation for virksomheden.

Nettoomsætning: Dette beløb repræsenterer virksomhedens totale indtægter fra salg af varer og ydelser.

Omkostninger til varer: Denne post viser omkostningerne ved at producere eller erhverve de varer, der sælges.

Bruttofortjeneste: Bruttofortjenesten beregnes ved at trække omkostningerne til varer fra nettoomsætningen og viser den samlede indtjening, før andre omkostninger fratrækkes.

Salgsomkostninger: Disse omkostninger relaterer sig til aktiviteter, der er direkte forbundet med salget af varer eller ydelser.

Administrationsomkostninger: Dette er omkostninger, der er forbundet med den generelle ledelse og administration af virksomheden.

Driftsresultat: Driftsresultatet viser, hvor meget virksomheden har tjent eller tabt på sine primære driftsaktiviteter, efter at både direkte og indirekte omkostninger er blevet fratrukket.

Finansielle indtægter: Disse indtægter inkluderer renteindtægter, dividender eller andre økonomiske fordele fra finansielle aktiver.

Finansielle omkostninger: Dette er omkostninger forbundet med finansieringsaktiviteter, såsom renteudgifter eller gebyrer.

Resultat før skat: Dette er virksomhedens overskud eller tab, før skat er blevet fratrukket.

Skat: Denne post viser den skat, som virksomheden er forpligtet til at betale i den pågældende periode.

Resultat efter skat: Dette er det endelige resultat for virksomheden, efter at alle omkostninger, herunder skat, er blevet fratrukket.

Valg mellem artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse

Valget mellem artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse er en vigtig beslutning for enhver virksomhed, og ifølge årsregnskabsloven har virksomheder frihed til at vælge den mest hensigtsmæssige metode. Denne frihed giver virksomheder mulighed for at tilpasse deres regnskabspraksis efter deres specifikke behov, rapporteringskrav og ledelsespræferencer.

Når det kommer til valget mellem Artsopdelt og Funktionsopdelt Resultatopgørelse, er der flere faktorer, der kan påvirke beslutningen:

Virksomhedens type: Handels– og servicevirksomheder, der fokuserer på salg af varer eller ydelser, foretrækker ofte en artsopdelt resultatopgørelse, da den giver en mere detaljeret oversigt over indtægter og omkostninger efter specifikke kategorier såsom lønomkostninger, husleje osv. På den anden side foretrækker produktionsvirksomheder ofte en funktionsopdelt resultatopgørelse, da den bedre afspejler deres produktionsprocesser og omkostningsstruktur.

Virksomhedens størrelse: Større virksomheder med komplekse driftsstrukturer og flere forretningssegmenter kan have gavn af en funktionsopdelt resultatopgørelse, da den giver mulighed for at analysere omkostninger og indtægter på tværs af forskellige funktionelle områder. Mindre virksomheder med mere lineære driftsmodeller kan derimod finde en artsopdelt resultatopgørelse mere passende, da den giver en mere simpel og direkte oversigt over økonomiske aktiviteter.

Rapportering præferencer: Ledelsen og interessenterne kan have forskellige præferencer, når det kommer til at analysere virksomhedens finansielle resultater. Nogle foretrækker en mere detaljeret opdeling af indtægter og omkostninger, mens andre foretrækker en mere overordnet oversigt over virksomhedens driftsresultater. Valget mellem artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse bør derfor tage højde for disse præferencer.

Uanset valget mellem artsopdelt og funktionsopdelt resultatopgørelse er det vigtigt, at virksomheden overholder gældende regler og standarder for finansiel rapportering samt sikrer, at resultatopgørelsen giver et retvisende billede af virksomhedens økonomiske performance.

Relateret artikler

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.