Afkast

Et afkast er et udbytte, som du kan opnå på basis af en investering, du har foretaget. Et afkast kan enten være negativt eller positivt, alt efter om investeringen har givet overskud eller underskud inden for en bestemt tidsperiode.

Hvad betyder afkast?

Et afkast er den profit, indtjening eller værditilvækst, som du kan opnå på en investering. Dit afkast vil normalt blive målt som en procent af din oprindelige investering. Det kaldes også “afkast på investering” eller på engelsk “ROI” – return on investment. 

Hvis du har investeret 10.000 kr. i aktier og efter et år sælger aktierne for 11.000 kr., vil dit afkast på investeringen være 10% ((11.000 – 10.000) / 10.000 * 100%). Et afkast kan også være negativt, hvis din investering har givet et tab.

Afkast er et vigtigt begreb i investeringsverdenen. Afkastet bruges til at vurdere, om en investering har været profitabel eller ej. Investorer vil typisk foretage investeringer, hvor deres forventede afkast overstiger den risiko, som de tager ved at investere.

Hvad er et godt afkast?

Der er ingen absolutte svar på dette spørgsmål om afkast. Et godt afkast afhænger af faktorer som investeringstype, markedsvilkår, investeringshorisont og investeringsmål. Forskellige investorer vil have forskellige opfattelser af, hvad der udgør et godt afkast. Men i reglen vil et afkast, der overstiger den forventede inflationsrate og markedets gennemsnitlige afkast på lang sigt, blive betragtet som godt. 

En aktieinvestor kan sagtens betragte et årligt afkast på 10% som godt, hvis det overstiger det historiske gennemsnitlige afkast for aktiemarkedet. Det er dog værd at huske på, at et højt afkast normalt indebærer en højere investeringsrisiko og volatilitet. Derfor kan det være en god idé at vælge investeringer, som har en passende balance mellem risiko og afkast i forhold til dine investeringsmål og risikotolerance.

Læs mere under afkastningsgrad

Sådan beregner du afkast

Afkast bliver beregnet som en procentdel af den oprindelige investering eller indledende værdi af en investering. Sat op som et regnestykke kan det udtrykkes således:

  • Afkast = (Slutværdi – Indledende værdi) / Indledende værdi * 100%

“Slutværdi” er værdien af investeringen ved slutningen af investeringsperioden, og “Indledende værdi” er den oprindelige investering.

Beregningseksempel

Du har investeret 50.000 kr. i en fond. Efter et år er værdien steget til 55.000 kr., og dit afkast beløber sig til:

  • Afkast = (55.000 – 50.000) / 50.000 * 100% = 10%

Det betyder, at din investering har opnået et afkast på 10% i løbet af et år.

Bemærk, at denne formel er en forenklet version, som ikke tager højde for eventuelle transaktionsomkostninger eller indtægter som udbytte, der kan påvirke det samlede afkast. Husk også, at investeringsafkast normalt beregnes på basis af en given tidsperiode og kan variere betydeligt over flere tidsperioder.

Forskellen på afkast og udbytte

Afkast og udbytte er to forskellige begreber i relation til investeringer. Her lister vi de væsentligste forskelle:

  • Afkast refererer til en investeringsværdis procentvise stigning eller fald over en bestemt tidsperiode. Afkastet beregnes som forskellen mellem slutværdien og indledende værdi af investeringen, divideret med indledende værdi og udtrykt som en procent. Afkast kan også referere til det samlede afkast på investeringen, inklusive eventuelle indtægter fra udbytte, renter eller andre gevinster.
  • Udbytte er en kontantbetaling, der bliver udbetalt som en del af selskabets overskud til aktionærer i et givent selskab. Udbyttet er normalt udtrykt som en procentdel af aktiens pris og udbetales typisk kvartalsvis eller årligt. Udbytter betales normalt af selskaber med stabil indtjening og solid økonomisk position, og det er en måde for disse selskaber at dele overskuddet med aktionærerne.
  • Et udbytte er i modsætning til et afkast en regelmæssig kontantbetaling til aktionærerne. Betalingen er baseret på selskabets samlede overskud.  
  • Et afkast måler ændringen i investeringens værdi over tid. 

Fleksibel og let udlægsapp for alle.

Læg trygt ud for virksomheden med Wolfpack app. Du får helt automatisk dine penge retur indenfor 24 timer. Opret dig gratis, og prøv Wolfpack gratis i 100 dage uden bindinger.