15. June 2023 Af Benjamin RaunAvatar photo

Fravalg af revision: Hvornår kan du undlade at revidere dit årsregnskab?

Der findes mange forskellige typer virksomheder, og flere forskellige krav til de enkelte typer virksomheder. I denne artikel dykker vi ned i hvad revision er for en størrelse, og hvornår du som virksomhed kan vælge revision fra.

Alle selskaber har pligt til at indlevere en årsrapport. Men der er bestemte grænser som gør sig gældende for hvornår man kan fravælge at årsrapporten er revideret. Formålet er således at du efter denne artikel kan tage stilling til hvornår det for din virksomhed kan betale sig at fravælge revision af dit regnskab

Indholdsfortegnelse

Fravalg af revision betyder, at en virksomhed beslutter sig for ikke at få lavet en revision af sit regnskab. En revision er en uafhængig gennemgang af regnskabet, som sikrer, at regnskabet er korrekt og i overensstemmelse med lovgivningen. Der er krav til at en revideret årsrapport skal have en revisionspåtegning med høj grad af sikkerhed. Der er mange krav til hvordan revisoren skal udføre denne revision, og derfor kan en revideret årsrapport være en stor omkostning ofr virksomheden.

Nogle virksomheder vælger at fravælge revision for at spare penge, og vælger derimod en erklæring med assistance med opstilling, eller vælger selv at lave årsrapporten og indsende til erhvervsstyrelsen.

Beslutningen om fravalg af revision afhænger af flere faktorer, herunder størrelsen af virksomheden, kompleksiteten af regnskabet og omkostningen i at få lavet en revision. Derudover kan der også være krav fra banker, investorer og leverandører om en revideret årsrapport, for at man kan låne penge eller have samhandelsforhold mv. For en revideret årsrapport kan være med til at øge troværdigheden af dit regnskab overfor samarbejdspartnere.

I henhold til dansk lovgivning er nogle virksomheder forpligtet til at få lavet revision af deres regnskab. Revisionspligten afhænger af virksomhedens størrelse og form. En mindre virksomhed kan være fritaget for revisionspligt, mens en større virksomhed normalt vil være forpligtet til at få lavet en revision. Hvis en virksomhed undlader at få lavet revision i henhold til lovgivningen, kan der være konsekvenser, herunder bøder og sanktioner.

Små virksomheder kan fravælge revision, hvis de i to på hinanden følgende regnskabsår ikke overskrider to af nedenstående grænser på balancedagen for regnskabet.

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Derudover kan virksomheder med regnskabsår som begynder den 1. januar 2023 eller senere, ej heller fravælge revision, hvis deres balancesum overskrider 50 mio. kr. Dette uanset om virksomheden opfylder øvrige størrelsesgrænser for fravalg af revision.

Der gælder ligeledes særlige regler for opgørelse af størrelsesgrænserne for Holdingselskaber. Størrelsesgrænserne er de samme, men der opgøres efter 2 metoder.

 Et holdingselskab er normalt ikke forpligtet til at få lavet revision, medmindre det opfylder visse krav.

Kravene som Holdingselskabet skal opfylde, er ligeledes de samme krav som ovenfor med følgende grænser:

  •  En balancesum på 4 mio. Kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. Kr.
  •   Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.

Måden man opgør beløbsgrænserne på i et Holdingselskab, er ved at sammenlægge Holdingselskabets egen omsætning, balancesum og antal heltidsbeskæftigede, med antallet i alle de andre virksomheder, hvori selskabet ejer kapitalandele og som holdingselskabet udøver bestemmende indflydelse over.

Ved opgørelsen, kan holdingselskabet vælge mellem to metoder, som følger af årsregnskabslovens §110. Stk. 2 og 3

  •   ”§ 110, stk. 2, beregningsmetode: Balancesum, omsætning m.v. fra associerede virksomheder indregnes 100 pct. uanset ejerandel, men interne transaktioner m.v. elimineres. Der foretages fuld eliminering ved transaktioner med associerede virksomheder.”
  • ”§ 110, stk. 3, beregningsmetode: Beregningsmetode ligesom § 110, stk. 2, dog uden eliminering af interne transaktioner. Ved anvendelse af denne mulighed forhøjes beløbsgrænserne for balancesum og omsætning med 20 pct.”

Foruden skal man også tænke på hvad et evt. fravalg kan give af negativ effekt på et holdingselskabs regnskab, da det kan påvirke tilliden til regnskabet hos potentielle investorer og långivere.

Når man starter en virksomhed, kan det være fristende at fravælge revision for at spare penge på revisorregningen.

Ved fravalg af revision ved stiftelsen er det selvfølgelig vigtigt at tage stilling til om der er nogle långivere eller investorer og forretningsforbindelser som kræver regnskabet revideret. I så fald skal der ikke fravælges revision. Men man kan dog altid tilvælge revisionen igen, hvis man ved en fejl har fået fravalgt.

Den er straks værre den anden vej rundt, da man ikke kan fravælge revision efterfølgende, hvis man har fået den tilvalgt ved stiftelsen. Så vil man først kunne fravælge den igen når man har lavet det første årsregnskab og selvfølgelig haft omkostningen på revisionen.

Når en virksomhed vælger at fravælge revision af sit regnskab, er det stadig vigtigt at sikre sig, at regnskabet er korrekt. Der er alternative muligheder, som virksomheder kan bruge til at sikre sig, at deres regnskaber er nøjagtige og pålidelige. Derudover kan man selvfølgelig vælge at få en revisor til at lave årsregnskabet og blot udføre med en assistanceerklæring i stedet.

En af de alternative muligheder er at have en intern revisor, som er ansvarlig for at gennemgå og verificere virksomhedens regnskaber. En intern revisor er en person, der arbejder direkte for virksomheden og er uafhængig af de personer, der har udarbejdet regnskabet. En intern revisor kan udføre mange af de samme opgaver som en ekstern revisor, herunder at gennemgå transaktioner, kontrollere bogføring og verificere, at regnskaberne er i overensstemmelse med de gældende regler og bestemmelser.

En anden mulighed er at få assistance fra en ekstern bogholder, som kan bistå med bogføringen og andre opgaver relateret til regnskaberne. En professionel regnskabsfører vil have kendskab til de gældende regler og bestemmelser og kan hjælpe med at sikre, at regnskaberne er korrekte og pålidelige.

Det er også vigtigt at have klare og effektive interne kontrolsystemer på plads for at sikre, at regnskaberne er nøjagtige og pålidelige. Interne kontrolsystemer er procedurer og politikker, der er designet til at beskytte virksomhedens aktiver og sikre, at regnskaberne er nøjagtige og pålidelige. Disse systemer kan omfatte procedurer for godkendelse af transaktioner, regelmæssig afstemning af konti og overvågning af adgangen til virksomhedens økonomiske systemer.

Hvis virksomheden vælger at fravælge revision, er det også vigtigt at forberede sig grundigt. Virksomheden skal have en god forståelse af regler og bestemmelser, der gælder for regnskaberne, og sikre, at alle relevante dokumenter og oplysninger er korrekt og tilgængelige. Det kan også være en god idé at søge rådgivning fra en ekspert inden for regnskab og revision for at sikre, at virksomheden har den nødvendige viden og ekspertise til at håndtere regnskabsprocessen effektivt.

I konklusionen kan det siges, at fravalg af revision af regnskabet ikke bør være en beslutning, der træffes let. Virksomheder bør nøje overveje de muligheder, der er tilgængelige for at sikre, at deres regnskaber er korrekte og pålidelige. Derudover bør man også stadig overveje efter et evt. fravalg, om man ikke stadig bør have en revisor ind over sit regnskab. Her vil man med fordel kunne få en assistanceerklæring på sit regnskab i stedet.

I forhold til at træffe beslutningen om fravalget er det først og fremmest vigtigt at undersøge om man er pligtig til at lade sit regnskab revidere. Dette både vedrørende størrelsesgrænserne, men også evt. krav fra samarbejdspartnere, investorer og bankforbindelser.